Inför beslut i kommunfullmäktige om begärt anslag till Grundskolan..
 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2000 att tillskjuta de omdiskuterade 3,5 miljoner kronor som Grundskolenämnden yrkat kompensation för ökade lokalkostnader.

Beslutet var enhälligt.

Vi skickade ett personligt brev ställt till var och en av kommunstyrelsens ledamöter från Föreningens och VFFF:s ordförande, i vilken vi uppmanade till eftertanke och sans inför de behov som grundskoleförvaltningen faktiskt har, förklarat nedan, och de konsekvenser det skulle få att inte tillmötesgå kraven.

Resultatet av kommunstyrelsemötet den 27 mars blev, med avseende på detta ärende, att saken återremitterades för nytt betänkande i utskottet. Motiveringen till detta var att man ville veta om det nu aktuella lärarlönsavtalet skulle komma att kräva ytterligare förstärkning av budgeten. Detta betyder att man stannat på tröskeln till ett väldigt olyckligt beslut, vilket i sig är positivt.. men det betyder att skolorna står inför samma sparkrav till dess att ett beslut tas om att bevilja pengarna.

Man beräknar att ärendet på nytt kan tas upp i fullmäktige i maj.

 
Genom ett illa redovisat eller felberäknat underlag för hyreskostnader för grundskoleverksamheten 2000, har skolan hamnat inför ytterligare besparingskrav!!

2000-03-20

Bakgrund..

Den beräknade kostnaden för utbildningsverksamheten i Vallentuna bestäms årsvis och beräknas i en s.k. rambudget. I budgetramen tas särskild hänsyn till den beräknade hyreskostnad för de fastigheter utbildningen bedrivs i, d.v.s. skolbyggnaderna, baserad på beräkningsunderlag från Tekniska kontoret.

Inför 1999 ändrades metoden för hur dessa beräkningar skulle göras, vilket anges som orsak till varför en tilläggsfakturering avseende oförutsedda kostnader som anses kunna hänföras till hyreskostnader gjordes i december 1999.

Denna kostnad, som belastades utbildningverksamheten via Grundskoleför-valtningen var ej inräknad i underlaget för budgeteringen av vare sig verksamhetsåret 1999 eller 2000.

 

Följden..

Redan under 1999, eftersom fakturan från Tekniska kontoret kom i december, gjorde Grundskoleförvaltningens tjänstemän sitt yttersta för att kunna redovisa en budget i balans trots den oförutsedda merkostnad som drabbat dem p.g.a de felaktiga underlagen från Tekniska kontoret.

Detta har medfört att planerade investeringar för 1,2 miljoner kronor som skulle investerats 1999 fortfarande återstår. Exempel på resurser som drabbas på detta sätt är material för den löpande verksamheten (kan vara t.ex. material till slöjd och lab-ämnen) och studiemateriel såsom böcker etc.

Vidare betyder det att budgetramen för verksamheten under 2000 uppvisare en brist med c:a 3,5 miljoner kronor, eftersom denna budget också baserar sig på siffror i vilka dessa extra kostnader ej redovisats.

Totalt, enligt vad föräldraföreningen erfar, betyder det att man för budgetåret 2000 redan ser fram emot ett budgetöverdrag med 4,7 miljoner kronor, alternativt en ytterligare neddragning (om det alls vore möjligt) och ett ännu större resurs-underskott att starta 2001 med.

 

Försöken till åtgärder..

Föräldraföreningarna, både enskilt och genom sitt gemensamma forum VFFF, följer noga med i de beslut som tas med avseende på budgeteringar, resursindragningar o.s.v. i kommunen. För andra året i rad uppvaktade vi kommunalrådet, Birgitta Almlöf, i höstas för att genom henne försöka förmå de styrande att bevilja Grundskolan åtminstone det de absolut måste ha för att kunna bediva undervisning överhuvudtaget.

I november togs därefter ett beslut om att förstärka den lagda budgeten med 3,5 miljoner kronor - pengar som Grundskoleförvaltningen i ett brev till nämnden hade förklarat att man inte på några villkor kunde klara sig utan.

Hade dessa pengar inte beviljats skulle följden naturligtvis ha blivit ett ännu större underskott efter den nämnda debiteringen av fyllnadshyra.

Grundskolenämndens ordförande begärde i en särskild hemställan daterad 19 mars 2000 att kommunfullmäktige skall justera budgetramen genom att höja anslagen med de 3,5 miljoner kronor som nu fattas på grund av interna transaktioner.

Kommunstabens tjänsteskrivelse avslår denna grundskolenämndens framställan. Kommunstyreslens arbetsutskott, som utrett ärendet inför kommunstyrelsemötet, likaså.

Vi hoppas nu på ett annat stŠllningstagande från kommunstyrelsen, som har sitt möte måndagen den 27 mars.

 

Vad händer och vad kan du göra?

När kommunstyrelsen träffas den 27 mars kommer det förslag de kommer fram till att bilda förslag till beslut i kommunfullmäktige den 10 april, alltså två veckor senare.

Det är mycket troligt att fullmäktige kommer att rösta i enlighet med kommun-styrelsens beslut, i synnerhet som många av ledamöterna sitter i såväl utskott som styrelse och fullmäktige och alltså har att "klappa igenom" sina egna beslut i flera instanser.

Grundskolechefen och grundskolenämndens ordförande liksom alla jag träffat som överhuvudtaget begriper sig på undervisningsverksamheten är överens om att ett nej i denna sak tvingar fram beslut som mycket allvarligt kommer att skada verksamheten dvs, konkret uttryckt, undervisningen av våra barn.

I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige finns alla politiska partier i kommunen representerade. Oavsett vilken politisk åskådning du själv har kan du alltså ta kontakt med representanten för "ditt" parti och försöka förmå denne att rösta enligt den övertygelse du själv har i frågan. Törs du acceptera att resurserna till skolan minskas ytterligare?

Dessa 3,5 miljoner kronor motsvarar c:a 8 lärarlöner, alltså en per skola i kommunen!!

Adresser och telefonnummer till alla ledamöter finns på kommunens egen hemsida. [klicka här]