Pågående aktiviteter och nyheter
(i tidsordning med senaste inlägg överst)
Vill du diskutera med andra föräldrar / elever eller med oss i föräldraföreningen? Klicka här..

2000-03-20

Rapport från informationsmötet den 8 mars beträffande betygen.

Ett rätt stort antal föräldrar mötte upp och träffade ett antal av kommunens politiker (Fp, Kd och S fanns represen-terade), några av skolans ledare och lärare samt skolchefen.

Mötet inleddes med att föräldraföreningens ordförande sammanfattade läget sett ur föräldrarnas perspektiv och visade en del statistik som redovisade läget från årskurs 5 (nationella proven) och uppåt t.o.m. slutbetygen i årskurs 9 (våren -99) och terminsbetygen från åk 8 och 9 nu i höstas.Vidare drogs en del förslag till orsaker, till åtgärder samt ett antal idéer om vad vi föräldrar kan göra för att hjälpa till i det kortsiktiga perspektivet.

Bland det som avhandlades mellan i synnerhet de närvarande föräldrarna och politikerna kan nämnas att en god del av diskussionen upptog det faktum att lärar / vuxentätheten i kommunens skolor minskat med 25% under de senaste 7 åren, och föräldrarnas missnöje i allmänhet med att skolan tycks få allt mindre resurser för att klara sitt uppdrag.

Den nu rådande situationen, uppkommen genom att Tekniska kontoret skickat en tilläggsfaktura till Grundskolenämnden på hyreskostnader vilka ej funnits i den kalkyl som legat till grund för budgetarbetet, diskuterades också.
Oro bland föräldarna för att detta kommer att få till följd att årets anslag inte kommer att räcka till de faktiska kostnad-er som budgeterats, tonades ned av Fp, som menade att detta problem "sannolikt" kommer att lösas i kommande fullmäktigemöte den 10 april. [läs mer om det här]
Det hör dock till saken att Grund-skoleförvaltningen redan i december, för att lyckas lämna 1999 med en budget i balans, stoppade planerade inköp till verksam-heten med 1,2 miljonerk kronor. Planerade men stoppade investeringar som alltså redan saknas från budgetåret 1999.

Från skolans sida påpekades att delar av orsakerna till det uppkomna läget bl. a. är..

- att "icke godkända" elever med det gamla betygssystemet i högre grad slapp igenom med bristande kunskaper eftersom betyget 1 resp. 2 ändå var ett betyg..

- att de höga andelarna elever som saknar betyg i ett eller flera ämnen, delvis beror på prioriteringar av resurser som gjort att man lyckats minska andelen IG i kärnämnen.
Vad detta betyder är att man höjt andelen elever med möjlighet att söka en plats på gymnasiet (betyg i kärnämnena är ett ovillkorligt krav) men i viss mån gjort det på bekostnad av den totala betygspoäng som krävs för att komma in
[vår kommentar]

- att betygskriterierna är mycket svåra att göra bedömningar på..
(.. helt omarbetade kriterier har just publicerats på Skolverkets website "klicka här" om du vill läsa dem)

Hos föräldraföreningen har vi tacksamt emottagit beröm för mötet från både politiker - som tyckte att det var konstruktivt och lärorikt, från lärare - som gillade våra förslag till föräldra-samarbete och från föräldrar - som tackat oss för att vi riktat ljuset på detta oerhört viktiga ämne.

Vi kan dessutom glädja oss åt att flera föräldrar tagit initiativ som betyder att föreningens verksamhet kommer att kunna breddas ytterligare - detta är en föräldraverksamhet riktigt ordentligt "på gång"..

2000-02-19

Skolans dag på Hammarbacken blev en mycket välbesökt tillställning. Många föräldrar hade slagit följe med sina barn och en del av klassrummen blev nästan överfulla. Klass 5 bjöd på underhållning i form av klok och välspelad teater om mobbning, och i varje klassrum fick besökarna en god inblick i det dagliga skolarbetet.

Föräldraföreningen var på plats förståss och passade på att informera om det kommande informationsmötet om betygen, samt om vår nya hemsida.

Några bilder från dagen.. klicka på bilderna för större visning..

Interiörer från ett av klassrummen, nämligen vår 3:a..

.. samt några glada säljare av förfriskningar..

2000-02-18

Stort informationsmöte den 8 mars klockan 19.00 i aulan, Hammarbacken..

På grund av den rådande betygssituationen bland 8:or och 9:or inbjuder föreningen föräldrar, elever, lärare, skolledare och politiker till informations- och diskussionsmöte.

Vi hoppas kunna leverera besked och förklaringar till oroliga föräldrar och frustrerade elever liksom på att denna kväll skall ge en del idéer och uppslag till hur situationen skall kunna påverkas och på sikt lösas.

Mer information kommer..

2000-02-17

Vi startar upp vår hemsida och den här informationssidan skall vi försöka hålla aktuell med korta nyhetsbrev om vad som är på gång.

Med FHF:s hemsida kommer flera möjligheter för föräldrar och elever liksom lärare och andra med intresse av skolfrågor att kunna hålla kontakt och utbyta åsikter och erfarenheter i skolfrågorna.


Vi hoppas att de olika funktioner Du kommer att möta här skall uppskattas och därmed användas.

Några av funktionerna som finns eller kommer inom kort är..

Din egen mail
Du får ett eget mailkonto, med smarta funktioner som till exempel att ett mail skickas till ditt ordinarie mail när ett meddelande kommit in.. och din mailadress blir <namn>@hammarbacken.zzn.com.. Det du!!

Diskussionsforum
En anslagstavla där Du kan lägga in frågor och synpunkter och svara på andras inlägg i allt som rör skolan och hemmet, barn, ungdomar och våra relationer.

Enkäter och undersökningar
Vi ställer frågor som besökarna får svara på och redovisar sedan svaren i procentuella andelar av de olika svarsalternativen.

Och det kommer givetvis att finnas massor med kontaktinfo och information om verksamheten i skolan, i föräldraföreningen, om nattvandring och mycket mer.