19+ lärare har slutat eller begärt tjänstledigt under våren.

Vad händer just nu??

2000-10-27

Ryktena säger att fler lärare är på väg att sluta. Samtidigt pågår verksamheten på skolan för fullt och det känns ännu tidigt att dra några slutsatser kring situationen.

Vad som däremot är mycket beklagligt är att kommunledningen är fullt upptagen med att genomföra yttrligare, mycket stora, nedskärningar av budgetanslagen för skolverksamheten. Läs mer på sidan "Höstens verksamhet" här..

I lokaltidningarna har vi under sommaren fått läsa om väldiga avhopp ur lärarkåren på Hammarbacken. Oroliga föräldrar har hört av sig till skola och föräldraförening och frågat efter orsaker och besked.

Sanningen är, för föräldraföreningens del, att vi fått väldigt lite information men vi skall i alla fall här försöka förklara lite om bakgrunden sett ur vårt perspektiv och lite om hur vi ser på nuläget.

Bakgrunden är naturligtvis inte helt lätt att redogöra för, dels eftersom man förstår den först efter att ha granskat utvecklingen inom skolan inte bara i kommunen utan också i riket under en längre tid, om ens då, och dels för att det som alltid är svårt att ge en objektiv bild utan att sammanfatta mångas olika åsikter.

F-9 är ett återkommande begrepp som nog kan spegla problemet även om det är bara en liten del av det.

F-9 innebär i princip att man vårdar ett slags "sammanhängande" från förskola till och med årskurs 9 men betyder ändå ettdera av två saker beroende på vem man talar med. Att arbeta i en F-9 verksamhet kan sägas avse att man tillåter och främjar att hela verksamheten från förskola till åk 9 kan ske i samma skola. Att arbeta i ett F-9 perspektiv betyder snarare att man ser till att skapa ett sammanhängande från förskola till åk 9, oavsett om man gör det i samma skola eller ej.

Det senare betyder t.ex. att man noggrant ser till att övergångar blir så omärkliga som möjligt, t.ex från förskola till skola eller mellan olika "stadier" ( ex. åk 3 till åk 4) och därigenom "suddar ut" de tidigare ganska tydliga skillnaderna.

Det första, en F-9 verksamhet, är det som skapar oenighet och diskussioner och det förefaller vara det område som i första hand lyfts fram av de missnöjda lärarna, som alltså motiverar sin gemensamma aktion med att de anser att kommunens skolansvariga varit ohörsamma inför lärarnas synpunkter.

Argumenten har varit många och enligt min mening både konkreta och relevanta. Det har rört sig om aspekter på allt från pedagogiska till praktiska saker, t.ex. sådana fakta som att många skolor helt enkelt inte är rustade för alla åldersgrupper när det gäller lab-ämnen, bibliotek, gymnastik m.m.

Skolledningen i Hammarbacken har nu lyckats..

.. rekrytera de flesta av de tjänster som behövs. 13 ordinarie lärartjänster, varav 8 st. är behöriga lärare, har tillsatts. Problemet med No lärare är bara delvis löst, genom att 3 st lärarkandidater gör sin praktik på skolan under hösten och sedan erbjuds fast tjänster. Emellertid har skolan iklätt sig att tillhandahålla handledare ur den ordinarie personalen under dessas praktiktid, vilket i rimlighetens namn borde innebära att lärarsituationen under hösten ändå kommer att vara pressad.

Vi avser från föreningens sida försöka hålla oss informerade om hur tiden räcker till för den arbetande lärarkåren..

Slutsatsen blir..

.. att vi nu vill se tiden an lite för att inte kasta oss in i några slutsatser förrän vi sett resultatet av nyrekryteringar, schemaomläggningar, undervisning utan timplan, mentorsskap, arbetsgrupper och lärarlag.